VáÏené dámy, váÏení pánové,
v krásném zámku Vald‰tejn v Duchcovû napsal Giacomo Girolamo Casanova, Chevalier de Seingalt, své slavné memoáry, kteršmi nám umoÏnil úãast na svém vzru‰ujícím Ïivotû.
Dnes to jsou frankfurt‰tí umûlci, kte€í tuto všstavu umoÏnili svšmi díly, a dovolují, aby se náv‰tûvníci všstavy úãastnili jejich pohledu na svût. Tyto pokrokové a svébytné umûlecké postoje z Frankfurtu jsou zároveÀ také evropskšmi postoji. NeboÈ umûlci spojují všstavou v Duchcovû – tak, jak to jen umûní dokáÏe – dva kraje, které mají pro Evropu obzvlá‰tní všznam.
V Severních âechách se nacházel po dlouhou dobu st€ed Evropy, zatímco Frankfurt dnes v Evropû zaujímá centrální místo. Kromû toho projevoval Frankfurt jako partnerské mûsto Prahy stále velkš zájem o âeskou republiku a její regióny. Dnes, po pádu »Îelezné opony«, se tû‰íme volnosti, umoÏÀující nám se znovu poznávat. K tomu se všbornû hodí takovéto všstavy.
MÛj obzvlá‰tní dík za realizaci tohoto projektu pat€í panu Dr. Burkhardu Brunnovi a ãeskému honorárnímu konzulovi, panu Dr. Joachimu von Harbouovi, kterš byl tak laskav a p€evzal zá‰titu nad touto všstavou.
Jsem velmi hrdá na to, Ïe se takto opût jednou dokáÏe, Ïe Frankfurt nad Mohanem je Ïivé mûsto, nad‰ené pro kulturu a umûní. Obzvlá‰È mû také tû‰í, Ïe všstava »Buon giorno, Casanova!« na tomto všjimeãném místû konfrontuje lidi z âech a z celého svûta s aktuálními umûleckšmi postoji.
P€eji v‰em úãastníkÛm úspû‰nou všstavu, v‰em náv‰tûvníkÛm mnoho radosti a inspirace a nám v‰em dlouhou, plodnou budoucnost umûlecké všmûny p€es mizející hranice.
S p€átelskšm pozdravem, Petra Roth, primátorka mûsta Frankfurtu nad Mohanem

Pozdravnš krátkš projev

Evropa se nachází v mimo€ádnû všznamné fázi svšch dûjin. Roz‰í€ení Evropské Unie o celou €adu novšch zemí st€ední a všchodní Evropy umoÏÀuje obnovení historickšch souvislostí. V tomto procesu jsou v pop€edí zájmu vût‰inou politická a ekonomická témata.
Jedná se ale o víc, a sice o vznik pocitu sounáleÏitosti co nejvíce EvropanÛ. K tomu pat€í v podstatné mí€e kultura. P€ímo symbolicky se proto hodí umûní frankfurtskšch malí€Û a duchcovskš zámek, bohatš na tradice. Nûmecko-ãeské zájmy pot€ebují takové projekty, jde p€ece o jejich spoleãnou budoucnost. Víc je‰tû neÏ nároãné zpracování minulosti jsme toto dluÏni p€í‰tím generacím, abychom jim ukázali cestu k takovému vztahu na‰ich obou zemí, kterš je raÏen sympatiemi a p€átelstvím. Proto jsem panu doktorovi Brunnovi obzvlá‰tû vdûãnš za iniciativu pro tento projekt a za jeho koncepci. A p€eji všstavû zaslouÏenš úspûch.

Dr. Joachim von Harbou, Honorární konzul âeské republiky v Hesensku


Pozdravnš krátkš projev €editele Státního zámku Duchcov
S velkšmi sympatiemi jsem p€ivítal nápad a iniciativu pana dr. Burkharda Brunna uspo€ádat na Státním zámku Duchcovû všstavu souãasného umûní frankfurtskšch tvÛrcÛ.
Zámecká galerie »Casanova« zatím náv‰tûvníkÛm p€iná‰ela tvorbu ãeskšch umûlcÛ, o to zajímavûj‰í bude porovnání snah umûlcÛ nûmeckšch. MÛj osobní dík tedy pat€í panu Brunnovi a také paní Andûle Gotssmannové z Obãanského sdruÏení »Creative« Jílové, která nám p€i po€ádání všstav pomáhá. Vû€ím, Ïe sjednocená Evropa, jejíÏ souãástí se uÏ dnes cítíme, bude ve znamení p€átelství, porozumûní a spolupráce.
Vštvarné umûní vÏdy bylo a urãitû bude jedním ze zpÛsobÛ vzá-
jemného poznávání, mostem od srdce k srdci.
Mgr. Petr Horák, kastelán Státního zámku Duchcov