Michal Péchouãek »Portrét umûlce v digitálním vûku«
Zdá se témû─ nemoÏné hledat a nacházet v souãasném svûtû nûja-k÷ duchovní obsah, nebo srozumitelnou, univerzální my‰lenku. Je tûÏké nepodlehnout plíÏiv÷m procesÛm sociální stratifikace a zachovat si vlastní nezaji‰tûnou, tolik zranitelnou identitu. A opravdu zniãující potom musí b÷t touha vyprávût o vlastních pochybách prost─ednictvím obrazÛ navazujících na stále více relativizované tradice v÷tvarného umûní. Mlad÷ ãesk÷ autor Michal Pûchouãek si v‰ak právû tuto nesnadnou triádu zvolil jako model pro svoji tvorbu. K tomuto ideálu se soustavnû vztahuje, ale zároveÀ si uvûdomuje jeho nepostiÏitelnost a také urãitou nostalgickou rozporuplnost.
Zatím poslední Pûchouãkovu práci, kterou nazval »Sbûratel«, lze chápat jako programovou manifestaci jeho dlouhodob÷ch autorsk÷ch postojÛ. Jedná se o soubor 26 maleb, které zaznamenávají fragmentární, tajemn÷ a pro diváka témû─ nesrozumiteln÷ dûj. Jednotlivé obrazy reprezentují Ïánry tradiãního malí─ství (portrét, záti‰í, krajina) a skr÷vají ─adu postmoderních citací (Gustave Courbet, Caspar David Friedrich, Vincent van Gogh). Integrální souãástí díla je také video film (cca 8 minut), jehoÏ obsahem je prostá prezentace této série obrazÛ imaginárnímu sbûrateli kdesi v umûlcovû ateliéru. Kruciální roli ve struktu─e artefaktu p─itom sehrává skladba Bernarda Hermanna (autora hudby k filmÛm Alfreda Hitchocka), která p─ímo inspirovala jeho dûjovou linii. Celá práce má variabilní podobu, neboÈ podle poznámek Michala Pûchouãka je moÏné ji vystavit »jako statickou expozici v galerii, zavû‰enou obrazovou ─adu spolu s videem, pouze jako video nebo jako sérii fotoreprodukcí a video«.

Mimetická strategie, kterou Pûchouãek v díle »Sbûratel« sleduje, vyrÛstá z vyhranûného protikladu mezi banalitou p─íbûhu a bohatou estetickou strukturou jeho poznámkového aparátu. Autor dílo sestavuje jako lineární kaleidoskop, neklade dÛraz na konkrétní segmenty ãi urãité v÷znamy, n÷brÏ se soust─edí na prÛbûh samotné komunikace. DÛslednû p─itom vyuÏívá formu filmového st─ihu, kdyÏ vedle sebe klade statické zábûry, jejichÏ napûtí graduje teprve ve vzájemném st─etu, v logické (nebo nelogické) interaktivitû. PÛvodní pojetí závûsného obrazu akcentující vztah mezi hloubkou p─edlohy a plochou jejího iluzivního záznamu tak konfrontuje s procesem dynamické vizuální medializace reality.

Kdesi uprost─ed »Sbûratel« (v jednom z mnoha zábûrÛ) mÛÏeme vidût list filodendronu zastrãen÷ v lahvi od piva. MoÏná, Ïe právû v tomto detailu se koncentruje bohatství celé práce Michala Pûchouãka. Podstata jeho umûleck÷ch dûl je totiÏ vût‰inou skrytá v tom, co nelze úplnû pochopit. Michal Koleãek



  nar. 1973 v Duchcovû, Ïije v Praze / 1993-99 Akademie
v÷tvarného umûní, Praha
V÷stavy(v÷bûr)
2003 »Collector«, Moravian Gallery, Brno (E.); »Survey 03«, Futura Gallery, Prague; »Inflexible Clash«, ICA, Dunaújváros, Hungary; »Mission Possible«, Prague Biennale 1, National Gallery, Prague; »Hounted Swings«, College of Art, Edinburgh / 2002 »Restaurant by the Hospital«, City Gallery, Prague (E.); »Fourth Biennial of Young Artists – ZVON 2002«, City Gallery, Prague / 2001 »Icing«, ICA, Dunaújváros, Hungary / 2000 »Life Suits to her.«, Jelení Gallery, Prague (E.); »Überlebenskunst« Neuer Berliner Kunstverein, Berlin

Sbûratel, 2003
olej na plátnû
105 x 125 cm