Antje Schiffers Kresby kvûtin od Antje Schiffers (nar. 1967) jsou všsledky nároãného projektu: tato umûlkynû pouÏila stipendium vydané DAAD (Nûmeckou akademickou všmûnnou sluÏbou) k tomu, aby Ïila a pracovala na jednom náhodnû zvoleném místû v Mexiku po dobu jednoho roku. Mexiko je zemû, která je vnímána p€es kli‰é vytvo€ená Hollywoodem: bandité, sombrera, konû, prach a ch€estš‰i. Schiffers se rozhodla Ïít v tomto kli‰é a zároveÀ je zevnit€ rozebrat. Bydlela v chatû v Chicahuaxtla, vesnici ve vš‰ce 3000 m, a zaãala tam malovat kvûtiny rostoucí kolem její chaty, na cestû, v horách, na stromech. Ta místa, podle kteršch t€ídila kresby, jsou zároveÀ kategorie, podle kteršch dobšvala cizí svût. Indios, kte€í se zastavili a p€ihlíÏeli jí, byli brzy ochotní udûlat komentá€e jejích obrázkÛ p€ed videovou kamerou, a tak se bezosty‰nû rozpovídali o svém Ïivotû. Umûlkynû mluví ‰panûlsky. Takto se jí poda€ilo, aby vzájemnou cizost hodnû zmen‰ila pomocí rovnoprávného rozhovoru. Klasickš problém etnologÛ, aby nep€istupovali k domorodcÛm panovnicky, se jí poda€ilo vy€e‰it tím, Ïe do‰lo ke spolupráci: vznikly zároveÀ dvû odli‰né kompetence, jednak znalosti o rostlinách, jakoÏ i schopnost je nakreslit. Tyto kompetence se navzájem doplnily, a tak byla vzájemná odli‰nost nejen respektována, nšbrÏ se téÏ stala podmínkou spoleãného vytvá€ení. Zpravidla spoãívalo vzájemné p€iblíÏení, jak je moÏno se doãíst ve staršch zprávách, ve všmûnû zboÏí – ne ve vyrovnané spolupráci, jejichÏ všsledky jsou jak kresby kvûtin, tak i komentá€e od Indios. Ve druhé fázi setkání umûlkynû dala IndiánÛm kamery, nechala je fotografovat jejich Ïivot a sebe (ãty€i fotografie jsou vystaveny) a nauãila je téÏ vyvolávat filmy. Tím pomohla IndiánÛm, kte€í poprve objektivnû vidûli svÛj Ïivot, k vlastní reflexi, která mÛÏe bšt emancipaãním krokem z archaické pohrouÏenosti. Opakem tohoto konceptu je, kdyÏ turisté dûlají snímky domorodcÛ a ti se stávají p€edmû-tem cizího pozorování. Kresby kvûtin jsou viditelnou ãástí ‰irokého dokumentárního umûleckého díla, jeÏ zahrnuje i komunikaci s Indiány. V projektech, které Schiffers dûlá, není umûlec v pozici malopodnikatele, kterš slouÏí umûleckému trhu, nšbrÏ pionšrem, kterš díky nezvyklšm prost€edkÛm navazuje na okraji západní zemû kontakty k cizím kulturám. Spoleãenskš vztah není moÏno od tûch kreseb odmyslet. Burkhard Brunn  nar. 1967 v Heiligendorfu / 2002–04 cena Kunstvereinu Hannover; stipendium Villa Minimo / 1997–99 stipendium od DAAD, Mexiko

Všstavy(všbûr)
2004 Kunstverein Hannover; Galerie für zeitgenössische Kunst, Leipzig (E.) / 2003 Cuxhavener Kunstverein (E.) »Biografie schreiben«, Galerie für Zeitgenössische Kunst, Leipzig / 2002 »bin in der Steppe», Kunstverein Wolfsburg (E.); »re-orientation«, ACC-Galerie, Weimar; »Perspektiven«, Kunstverein Hannover / 2001 »Le repubblicche dell´Arte:Germania«, Centro Arte Contemporanea, Palazzo delle Papesse, Siena / 2000 »Da wo ich war«, Konstantin Adamopoulos, Frankfurt/M. (E.); »Unhomely home«, Projekte in Wolfsburg, Kunstverein Wolfsburg
bez, 2002
pastelka na papí€e
29,7 x 21 cm